Regulamin korzystania z E-Sprzedaży

I
Zakres regulaminu.

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) dotyczy procesu zakupu biletów autokarowych przez Agentów za pośrednictwem E-Sprzedaży, dokonywania na nich operacji oraz rozliczeń z tytułu usługi pośrednictwa w sprzedaży.

 2. Skorzystanie z E-Sprzedaży jest jednocześnie oświadczeniem, że Agent akceptuje warunki Regulaminu.

II
Definicje.

 1. ITSOFT – firma ITSOFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8a, 30-415 Kraków zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000383311, NIP 676-17-78-495, REGON 351238729, która jest producentem i operatorem systemu euroTICKET.

 2. System – oznacza oprogramowanie Systemu euroTICKET On-Line zawierające rozszerzenia funkcjonalne do sprzedaży biletów autokarowych.

 3. Agent – oznacza podmiot gospodarczy posiadający umowę na korzystanie z Systemu zawartą z ITSOFT.

 4. Centrum Autoryzacji Płatności - firma zajmująca się realizacją płatności w procesie zakupu biletu autokarowego, za pomocą kart płatniczych i przelewów elektronicznych.

 5. E-Sprzedaż – oznacza zaimplementowane w Systemie rozwiązanie służące do sprzedaży biletów autokarowych z wykorzystaniem płatności elektronicznej realizowanej poprzez Centrum Autoryzacji Płatności, z którym ITSOFT posiada umowę, umożliwiające Agentowi dokonanie transakcji zakupu biletu autokarowego w imieniu Pasażera.

 6. Pasażer - osoba fizyczna, której dane znajdują się na bilecie, nabywająca wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu autokarowego.

 7. Przewoźnik - firma realizująca połączenie autokarowe wybrane w procesie zakupu biletu przez Agenta.

 8. Oferta - produkty i usługi Przewoźnika udostępnione do sprzedaży za pośrednictwem E-Sprzedaży.

 9. Oferent - firma udostępniająca Ofertę do sprzedaży za pośrednictwem E-Sprzedaży.

 10. Umowa - umowa przewozu zawierana pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem w wyniku zakupu biletu autokarowego.

 11. Umowne Warunki Przewozu - warunki określone przez Przewoźnika, dotyczące praw i obowiązków Pasażera i Przewoźnika, wynikających z zawartej Umowy.III
Proces zakupu biletu autokarowego.

 1. Zakupu biletów za pośrednictwem E-Sprzedaży mogą dokonywać wyłącznie Agenci.

 2. Agent w Systemie dokonuje wyboru połączenia i Oferenta realizującego to połączenie.

 3. Warunkiem dokonania rezerwacji biletu jest podanie danych Pasażera oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.

 4. Agent realizuje płatność za bilet za pomocą jednej z dostępnych form płatności.

 5. Płatności za pomocą kart płatniczych i przelewów elektronicznych są obsługiwane przez Centrum Autoryzacji Płatności, które jest gwarantem bezpiecznej transakcji. Należność za bilety sprzedane z wykorzystaniem E-Sprzedaży będzie przekazywana przez Centrum Autoryzacji Płatności bezpośrednio na konto ITSOFT. W trakcie realizacji w/w płatności żadna ze stron poza Centrum Autoryzacji Płatności nie uzyskuje danych dotyczących konta Agenta.

 6. Agent ma 15 minut od momentu założenia rezerwacji na dokonanie płatności. Jeśli w tym czasie płatność nie zostanie dokonana, rezerwacja zostanie automatycznie usunięta.

 7. Dokonując płatności Agent powinien mieć pewność, że posiada kartę płatniczą lub konto w banku obsługiwane przez Centrum Autoryzacji Płatności oraz środki pieniężne wystarczające do zapłaty za zarezerwowany bilet.

 8. W przypadku braku możliwości pobrania wymaganej kwoty z rachunku karty płatniczej lub rachunku bankowego, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

 9. Po zakończeniu procesu zakupu, Agent drukuje bilet na zwykłej kartce A4 i przekazuje go Pasażerowi.

 10. Biurem wystawiającym bilet kupowany przez Agenta w wykorzystaniem E-Sprzedaży jest ITSOFT.

 11. Agent pobiera od Pasażera kwotę należności widniejącą na bilecie w dowolnej formie akceptowanej przez Agenta.

 12. Bilet jest dokumentem uprawniającym Pasażera do odbycia podróży. Pasażer bez wydrukowanego biletu może nie zostać wpuszczony do autokaru, jeżeli tak stanowią Umowne Warunki Przewozu.

 13. Zakup biletu za pośrednictwem E-Sprzedaży jest zawarciem Umowy pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem, w imieniu którego działa Agent i oznacza akceptację Umownych Warunków Przewozu, w tym warunków dotyczących stosowanych opłat np. w przypadku zwrotu biletu.

 14. ITSOFT dokłada wszelkich starań, żeby Umowne Warunki Przewozu dostępne w procesie zakupu były aktualne. Jednakże ITSOFT nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieaktualne Umowne Warunki Przewozu dostarczone przez Przewoźników, a zamieszczone w dobrej wierze.

IV
Wykonywanie operacji na zakupionych biletach.

 1. ITSOFT umożliwia Agentowi dokonanie, na biletach zakupionych za pośrednictwem E-Sprzedaży, operacji: zwrotu, datowania biletu open, zmiany daty wyjazdu, zmiany daty powrotu jeżeli te operacje są zgodne z Umownymi Warunkami Przewozu Przewoźnika, którego dotyczy bilet.

 2. Za zwroty i zmiany w zakupionym bilecie, Oferent lub ITSOFT może pobierać opłatę manipulacyjną zgodną z Umownymi Warunkami Przewozu i niniejszym Regulaminem.

 3. Należność za zwrócone bilety będzie przesyłana przez ITSOFT wyłącznie na kartę płatniczą lub konto bankowe z którego została dokonana płatność za bilet, na którym została dokonana ta operacja.

 4. W celu dokonania zmian w zakupionym bilecie należy:

 1. wyszukać bilet w Systemie,

 2. dokonać żądanej operacji wybierając opcję "Operacje" i postępując zgodnie z podpowiedziami.

 3. ponownie wydrukować bilet dla Pasażera zawierający dane po wykonanych zmianach lub dokonać stosownej adnotacji na wydrukowanym wcześniej bilecie.V
Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych, które podaje Agent w procesie zakupu biletu jest Oferent, z którym zostaje zawarta Umowa.

 2. Pasażer ma prawo do wglądu i modyfikowania podanych informacji.VI
Prawa i obowiązki stron.

 1. Zakup biletu jest umową cywilno-prawną, zawieraną pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem.

 2. Agent zobowiązany jest do korzystania z E-Sprzedaży w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, przepisami polskiego prawa i niniejszym Regulaminem.

 3. Agent dokonując zakupu biletu oświadcza, że znane mu są przepisy prawa cywilnego i karnego, dotyczące działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz wynikające z tego konsekwencje.

 4. Niedozwolone jest dokonywanie fałszywych rezerwacji, podawanie fałszywych danych oraz przenoszenie praw wynikających z zawartej Umowy na osoby trzecie.

 5. ITSOFT i Oferent będzie niezwłocznie informował organy ścigania o wszelkich działaniach o charakterze przestępczym.

 6. ITSOFT ma prawo wyłączyć możliwość E-sprzedaży wybranym Agentom.

 7. Przewoźnik ma prawo odstąpić od realizacji Umowy, w przypadku podania przez Agenta nieprawdziwych informacji dotyczących danych osobowych lub płatności.VII
Rozliczenia i wynagrodzenie Agenta.

 1. Z tytułu wykonywania usługi pośrednictwa w sprzedaży biletu dla Pasażera, Agentowi przysługuje wynagrodzenie w formie prowizji liczonej od wartości sprzedaży netto.

 2. Na wartość sprzedaży netto, w danym okresie rozliczeniowym, składa się wartość netto wszystkich sprzedanych w tym okresie biletów, pomniejszona o wartość dokonanych w niniejszym okresie zwrotów netto.

 3. Wysokość prowizji dla Agenta ustala ITSOFT. Agent ma możliwość sprawdzenia wysokości przydzielonej prowizji po zalogowaniu się do Systemu oraz na wydrukach rozliczeniowych.

 4. W przypadku uruchomienia sprzedaży ofert nowych Oferentów lub w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany w wysokości prowizji dla Agenta, ITSOFT skonfiguruje nowe wartości prowizji w Systemie.

 5. Prowizja dla Agenta będzie ustalana na podstawie raportu sprzedaży, który po zakończeniu każdego miesiąca Agent będzie drukował z Systemu.

 6. Podstawą wypłaty prowizji dla Agenta będzie faktura VAT z 7 dniowym terminem płatności, wystawiona w oparciu o raport sprzedaży z Systemu i przekazana do ITSOFT drogą elektroniczną.

 7. Należna Agentowi prowizja z tytułu sprzedaży biletów zostanie przekazana do Agenta w terminie 7 dni od otrzymania przez ITSOFT wystawionej przez Agenta faktury i na jego rachunek bankowy.

 8. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 9. Koszty przelewów bankowych ponosi Agent.

VIII
Reklamacje i wyłączenie odpowiedzialności.

 1. ITSOFT nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Przewoźnika. Reklamacje z tym związane, należy zgłosić do Przewoźnika w sposób zgodny z Umownymi Warunkami Przewozu.

 2. Reklamacje dotyczące procesu zakupu biletu z wykorzystaniem E-Sprzedaży, należy przesłać w formie pisemnej na adres ITSOFT, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia, podając wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji.