Regulamin korzystania z modułu euroTICKET IT-WWW

I
Zakres regulaminu.
 1. Regulamin dotyczy procesu zakupu biletów autokarowych za pośrednictwem stron WWW i dokonywania za nie płatności za pomocą metod płatności udostępnionych przez Oferenta i dostępnych aktualnie w ramach usług oferowanych przez Centrum Autoryzacji Płatności.
 2. Skorzystanie z modułu euroTICKET IT-WWW jest jednocześnie oświadczeniem, że Kupujący akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i Umowne Warunki Przewozu wybranego Przewoźnika.
II
Definicje.
 1. ITSOFT - producent i operator Systemu euroTICKET oraz współpracującego z nim Modułu euroTICKET IT-WWW.
 2. Moduł euroTICKET IT-WWW - moduł internetowy należący i obsługiwany przez ITSOFT, umożliwiający Kupującemu dokonanie transakcji zakupu biletu autokarowego.
 3. Kupujący - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Modułu euroTICKET IT-WWW w celu zakupu w imieniu Pasażera biletu autokarowego.
 4. Pasażer - osoba fizyczna, której dane znajdują się na bilecie, nabywająca wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu autokarowego.
 5. Przewoźnik - firma realizująca połączenie autokarowe wybrane w procesie zakupu biletu przez Kupującego.
 6. Oferta - produkty i usługi Przewoźnika udostępnione do sprzedaży za pomocą Modułu euroTICKET IT-WWW.
 7. Oferent - firma udostępniająca Ofertę do sprzedaży za pośrednictwem Modułu euroTICKET IT-WWW.
 8. Centrum Autoryzacji Płatności - firma zajmująca się realizacją płatności w procesie zakupu biletu autokarowego, za pomocą kart płatniczych i przelewów elektronicznych.
 9. Umowa - umowa przewozu zawierana pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem w wyniku zakupu biletu autokarowego.
 10. Umowne Warunki Przewozu - warunki określone przez Przewoźnika, dotyczące praw i obowiązków Pasażera i Przewoźnika, wynikających z zawartej Umowy.
III
Proces zakupu biletu autokarowego.
 1. Zakupu biletów za pośrednictwem modułu euroTICKET IT-WWW oraz zlecania wykonania operacji na tych biletach, mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Kupujący za pomocą modułu euroTICKET IT-WWW dokonuje wyboru połączenia i Oferenta oferującego to połączenie.
 3. Warunkiem dokonania rezerwacji biletu jest podanie danych Pasażera oraz akceptacja w jego imieniu niniejszego Regulaminu oraz Umownych Warunków Przewozu.
 4. Kupujący realizuje płatność za bilet za pomocą jednej z dostępnych form płatności.
 5. Płatności za pomocą kart płatniczych i przelewów elektronicznych są obsługiwane przez Centrum Autoryzacji Płatności, które jest gwarantem bezpiecznej transakcji. W trakcie realizacji w/w płatności żadna ze stron poza Centrum Autoryzacji Płatności nie uzyskuje danych dotyczących konta Kupującego.
 6. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego, Kupujący ma 15 minut od momentu założenia rezerwacji na dokonanie płatności. Jeśli w tym czasie płatność nie zostanie dokonana, rezerwacja zostanie automatycznie usunięta.
 7. Dokonując płatności, Kupujący powinien mieć pewność, że posiada kartę płatniczą lub konto w banku obsługiwanym przez Centrum Autoryzacji Płatności oraz środki pieniężne wystarczające do zapłaty za zarezerwowany bilet.
 8. W przypadku braku możliwości pobrania wymaganej kwoty z rachunku karty płatniczej, lub rachunku bankowego, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
 9. Za bilety wybranych Oferentów można zapłacić przelewem tradycyjnym. Tę formę zapłaty można wybrać tylko w przypadku gdy do daty wyjazdu pozostało nie mniej niż 10 dni roboczych.
 10. W przypadku wybrania przez Kupującego zapłaty przelewem tradycyjnym:
  1. Kupujący ma 3 godziny od momentu założenia rezerwacji na zalogowanie się w module euroTICKET IT-WWW, za pomocą przesłanych mailem danych (nr transakcji i PIN), co spowoduje przedłużenie rezerwacji do 5 dni,
  2. Kupujący niezwłocznie wyśle na konto podane w momencie założenia rezerwacji przelew na kwotę równą cenie biletu (Kupujący może wydrukować bezpośrednio z modułu euroTICKET IT-WWW wzór przelewu zawierający niezbędne dane),
  3. Po otrzymaniu przelewu przez Oferenta lub Centrum Autoryzacji Płatności system euroTICKET prześle Kupującemu mailem potwierdzenie zakupu biletu.

  Jeżeli w czasie trwania w/w rezerwacji (5 dni) przelew nie zostanie zaksięgowany na koncie Oferenta lub Centrum Autoryzacji Płatności to rezerwacja zostanie automatycznie usunięta i Kupujący nie będzie miał gwarancji zakupu biletu. W takim przypadku, jeżeli przelew zostanie zaksięgowany na koncie Oferenta lub Centrum Autoryzacji Płatności przed datą wyjazdu i będą wolne miejsca na wybrane połączenie, to Kupujący otrzyma potwierdzenie zakupu biletu mailem. W przeciwnym wypadku, jeżeli nie będzie wolnych miejsc, to Oferent zwróci Kupującemu kwotę zapłaty na jego konto.

 11. Po zakończeniu procesu zakupu, Kupujący drukuje bilet na zwykłej kartce formatu A4.
 12. W procesie zakupu Kupujący otrzymuje numer transakcji oraz specjalny numer PIN, który w razie niepowodzenia wydruku umożliwia mu powtórne wydrukowanie biletu.
 13. Bilet jest dokumentem uprawniającym Pasażera do odbycia podróży. Pasażer bez wydrukowanego biletu może nie zostać wpuszczony do autokaru.
 14. Zakup biletu za pośrednictwem modułu euroTICKET IT-WWW jest zawarciem Umowy pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem, w imieniu którego działa Kupujący i oznacza akceptację Umownych Warunków Przewozu, w tym warunków dotyczących stosowanych opłat np. w przypadku zwrotu biletu.
 15. ITSOFT dokłada wszelkich starań, żeby Umowne Warunki Przewozu dostępne w procesie zakupu były aktualne. Jednakże ITSOFT nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieaktualne Umowne Warunki Przewozu dostarczone przez Przewoźników, a zamieszczone w dobrej wierze. ITSOFT rekomenduje każdorazowe sprawdzenie Umownych Warunków Przewozu na stronach internetowych wybranego Przewoźnika.
IV
Wykonywanie operacji na zakupionych biletach.
 1. Moduł euroTICKET IT-WWW umożliwia Kupującemu dokonanie, na biletach zakupionych za pośrednictwem Modułu euroTICKET IT-WWW, operacji: zwrotu, datowania biletu open, zmiany daty wyjazdu, zmiany daty powrotu jeżeli te operacje są zgodne z Umownymi Warunkami Przewozu Przewoźnika, którego dotyczy bilet.
 2. Za zwroty i zmiany w zakupionym bilecie, Oferent może pobrać opłatę manipulacyjną, zgodną z Umownymi Warunkami Przewozu.
 3. W celu dokonania zmian w zakupionym bilecie należy:
  1. za pomocą numeru transakcji i PINu zalogować się w Module euroTICKET IT-WWW,
  2. dokonać żądanej operacji wybierając opcję "Zmień/Zwróć" i postępując zgodnie z podpowiedziami. Po poprawnej realizacji w/w operacji Kupujący otrzyma potwierdzenie drogą mailową,
  3. ponownie wydrukować bilet zawierający dane po wykonanych zmianach.
V
Ochrona danych osobowych.
 1. Administratorem danych osobowych, które podaje Kupujący w procesie zakupu biletu jest Oferent, z którym zostaje zawarta Umowa.
 2. Pasażer ma prawo do wglądu i modyfikowania podanych informacji
VI
Prawa i obowiązki stron.
 1. Zakup biletu jest umową cywilno-prawną, zawieraną pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem.
 2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Modułu euroTICKET IT-WWW w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, przepisami polskiego prawa i niniejszym Regulaminem.
 3. Kupujący dokonując zakupu biletu oświadcza, że znane mu są przepisy prawa cywilnego i karnego, dotyczące działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz wynikające z tego konsekwencje.
 4. Niedozwolone jest dokonywanie fałszywych rezerwacji, podawanie fałszywych danych oraz przenoszenie praw wynikających z zawartej Umowy na osoby trzecie.
 5. ITSOFT i Oferent będzie niezwłocznie informował organy ścigania o wszelkich działaniach o charakterze przestępczym.
 6. Przewoźnik ma prawo odstąpić od realizacji Umowy, w przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych informacji dotyczących danych osobowych lub płatności.
VII
Reklamacje i wyłączenie odpowiedzialności.
 1. ITSOFT nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Przewoźnika. Reklamacje z tym związane, należy zgłosić do Przewoźnika w sposób zgodny z Umownymi Warunkami Przewozu.
 2. Reklamacje dotyczące procesu zakupu biletu przez Moduł euroTICKET IT-WWW, należy przesłać w formie pisemnej na adres ITSOFT, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia, podając wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji.