Regulamin korzystania z E-Sprzedaży

I.
Zakres regulaminu.

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) dotyczy procesu zakupu biletów autokarowych przez Agentów za pośrednictwem E-Sprzedaży, dokonywania na nich operacji oraz rozliczeń z tytułu usługi pośrednictwa w sprzedaży.

 2. Skorzystanie z E-Sprzedaży jest jednocześnie oświadczeniem, że Agent akceptuje warunki Regulaminu.

II.
Definicje.

 1. ITSOFT – firma ITSOFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8a, 30-415 Kraków zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000383311, NIP 676-17-78-495, REGON 351238729, która jest producentem i operatorem systemu euroTICKET.

 2. System – oznacza oprogramowanie Systemu euroTICKET On-Line zawierające rozszerzenia funkcjonalne do sprzedaży biletów autokarowych.

 3. Agent – oznacza podmiot gospodarczy posiadający umowę na korzystanie z Systemu zawartą z ITSOFT.

 4. Centrum Autoryzacji Płatności - firma zajmująca się realizacją płatności w procesie zakupu biletu autokarowego, za pomocą kart płatniczych i przelewów elektronicznych.

 5. E-Sprzedaż – oznacza zaimplementowane w Systemie rozwiązanie służące do sprzedaży biletów autokarowych z wykorzystaniem płatności elektronicznej realizowanej poprzez Centrum Autoryzacji Płatności, z którym ITSOFT posiada umowę, umożliwiające Agentowi dokonanie transakcji zakupu biletu autokarowego w imieniu Pasażera.

 6. Pasażer - osoba fizyczna, której dane znajdują się na bilecie, nabywająca wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu autokarowego.

 7. Przewoźnik - firma realizująca połączenie autokarowe wybrane w procesie zakupu biletu przez Agenta.

 8. Oferta - produkty i usługi Przewoźnika udostępnione do sprzedaży za pośrednictwem E-Sprzedaży.

 9. Oferent - firma udostępniająca Ofertę do sprzedaży za pośrednictwem E-Sprzedaży.

 10. Umowa - umowa przewozu zawierana pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem w wyniku zakupu biletu autokarowego.

 11. Umowne Warunki Przewozu - warunki określone przez Przewoźnika, dotyczące praw i obowiązków Pasażera i Przewoźnika, wynikających z zawartej Umowy.


III.
Proces zakupu biletu autokarowego.

 1. Zakupu biletów za pośrednictwem E-Sprzedaży mogą dokonywać wyłącznie Agenci.

 2. Agent w Systemie dokonuje wyboru połączenia i Oferenta realizującego to połączenie.

 3. Warunkiem dokonania rezerwacji biletu jest podanie danych Pasażera oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.

 4. Agent realizuje płatność za bilet za pomocą jednej z dostępnych form płatności.

 5. Płatności za pomocą kart płatniczych i przelewów elektronicznych są obsługiwane przez Centrum Autoryzacji Płatności, które jest gwarantem bezpiecznej transakcji. Należność za bilety sprzedane z wykorzystaniem E-Sprzedaży będzie przekazywana przez Centrum Autoryzacji Płatności bezpośrednio na konto ITSOFT. W trakcie realizacji w/w płatności żadna ze stron poza Centrum Autoryzacji Płatności nie uzyskuje danych dotyczących konta Agenta.

 6. Agent ma 15 minut od momentu założenia rezerwacji na dokonanie płatności. Jeśli w tym czasie płatność nie zostanie dokonana, rezerwacja zostanie automatycznie usunięta.

 7. Dokonując płatności Agent powinien mieć pewność, że posiada kartę płatniczą lub konto w banku obsługiwane przez Centrum Autoryzacji Płatności oraz środki pieniężne wystarczające do zapłaty za zarezerwowany bilet.

 8. W przypadku braku możliwości pobrania wymaganej kwoty z rachunku karty płatniczej lub rachunku bankowego, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

 9. Po zakończeniu procesu zakupu, Agent drukuje bilet na zwykłej kartce A4 i przekazuje go Pasażerowi.

 10. Biurem wystawiającym bilet kupowany przez Agenta w wykorzystaniem E-Sprzedaży jest ITSOFT.

 11. Agent pobiera od Pasażera kwotę należności widniejącą na bilecie w dowolnej formie akceptowanej przez Agenta.

 12. Bilet jest dokumentem uprawniającym Pasażera do odbycia podróży. Pasażer bez wydrukowanego biletu może nie zostać wpuszczony do autokaru, jeżeli tak stanowią Umowne Warunki Przewozu.

 13. Zakup biletu za pośrednictwem E-Sprzedaży jest zawarciem Umowy pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem, w imieniu którego działa Agent i oznacza akceptację Umownych Warunków Przewozu, w tym warunków dotyczących stosowanych opłat np. w przypadku zwrotu biletu.

 14. ITSOFT dokłada wszelkich starań, żeby Umowne Warunki Przewozu dostępne w procesie zakupu były aktualne. Jednakże ITSOFT nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieaktualne Umowne Warunki Przewozu dostarczone przez Przewoźników, a zamieszczone w dobrej wierze.

IV.
Wykonywanie operacji na zakupionych biletach.

 1. ITSOFT umożliwia Agentowi dokonanie, na biletach zakupionych za pośrednictwem E-Sprzedaży, operacji: zwrotu, datowania biletu open, zmiany daty wyjazdu, zmiany daty powrotu jeżeli te operacje są zgodne z Umownymi Warunkami Przewozu Przewoźnika, którego dotyczy bilet.

 2. Za zwroty i zmiany w zakupionym bilecie, Oferent lub ITSOFT może pobierać opłatę manipulacyjną zgodną z Umownymi Warunkami Przewozu i niniejszym Regulaminem.

 3. Należność za zwrócone bilety będzie przesyłana przez ITSOFT wyłącznie na kartę płatniczą lub konto bankowe z którego została dokonana płatność za bilet, na którym została dokonana ta operacja.

 4. W celu dokonania zmian w zakupionym bilecie należy:

 1. wyszukać bilet w Systemie,

 2. dokonać żądanej operacji wybierając opcję "Operacje" i postępując zgodnie z podpowiedziami.

 3. ponownie wydrukować bilet dla Pasażera zawierający dane po wykonanych zmianach lub dokonać stosownej adnotacji na wydrukowanym wcześniej bilecie.


V.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych.

V.I. Definicje

 1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.

 3. Przetwarzanie – operacje w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.

 4. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

 5. Podmiot Przetwarzający – podmiot w rozumieniu art.4 pkt. 8 RODO.

 6. Naruszenie Ochrony Danych Osobowych – naruszenie w rozumieniu art. 4 pkt 12 RODO.


V.II. Przedmiot powierzenia

 1. Niniejszy paragraf określa warunki Przetwarzania przez Agenta Danych Osobowych powierzonych przez ITSOFT.

 2. ITSOFT oświadcza, iż nie jest Administratorem powierzanych Agentowi Danych Osobowych. Administratorem w/w danych są Oferenci.

 3. ITSOFT, na mocy umowy z Oferentami, jest upoważniony do podpowierzenia Przetwarzania Danych Osobowych Agentowi, który tym samym staje się Podmiotem Przetwarzającym.


V.III. Cel Przetwarzania i kategorie Danych Osobowych

 1. Agent zobowiązuje się do Przetwarzania Danych Osobowych w celu realizacji E-Sprzedaży w zakresie wykonywania operacji na zbiorach danych osobowych pasażerów oraz stałych klientów Oferentów takich jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie.

 2. W Systemie przetwarzane są następujące rodzaje Danych Osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto), adres do korespondencji (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto), adres e-mail, nr telefonu, nr telefonu kontaktowego, NIP, nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, login w Systemie, adres IP.

 3. Kategorie osób, których Dane Osobowe dotyczą to pasażerowie i stali klienci przewozów autokarowych oferowanych do sprzedaży w ramach Systemu.

 4. Każdorazowa zmiana rodzaju i kategorii Przetwarzanych Danych Osobowych wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wraz z dokładnym wykazem modyfikacji rodzaju Danych Osobowych i kategorii osób, których Dane Osobowe dotyczą.


V.IV. Obowiązki Agenta

 1. Agent zobowiązuje się do Przetwarzania powierzonych mu Danych Osobowych zgodnie z RODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych.

 2. Agent będzie przetwarzał powierzone Dane Osobowe i podejmie odpowiednie środki zabezpieczające zgodnie z art. 32 RODO.

 3. Agent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Przetwarzane Dane Osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

 4. Agent zobowiązuje się pomagać ITSOFT w wypełnianiu zobowiązań określonych w art. 32-36 RODO a w szczególności zobowiązuje się przekazywać ITSOFT informacje i wykonywać jego polecenia dotyczące ochrony Przetwarzanych Danych Osobowych. Agent poinformuje ITSOFT w przypadku stwierdzenia, że przekazane mu przez ITSOFT polecenie jest niezgodne z RODO lub innymi przepisami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych.

 5. Agent, w przypadku stwierdzenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych, zgłosi taki incydent na adres e-mail rodo@itsoft.pl, w ciągu 24 godzin od wykrycia takiego zdarzenia. Zgłoszenie powinno zawierać informacje określone w art. 33 pkt 3 RODO.

 6. W przypadku stwierdzenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych z winy Agenta, Agent dokona przeglądu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych oraz w miarę możliwości wprowadzi odpowiednie zmiany w celu uniknięcia zaistnienia podobnych incydentów w przyszłości.

 7. Agent zobowiązuje się pomagać ITSOFT poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.


V.V. Uprawnienia i oświadczenia ITSOFT

 1. ITSOFT oświadcza, że powierzone przez niego Agentowi Dane Osobowe przetwarza zgodnie z RODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych.

 2. W okresie obowiązywania z Agentem umowy na korzystanie z systemu euroTICKET ITSOFT jest uprawniony do składania zapytań do Agenta o informacje określone w sekcji V.IV. pkt 4 i 5 oraz żądania udzielenia informacji o sposobach wykonywania E-Sprzedaży w zakresie powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych przez Agenta.

 3. ITSOFT jest upoważniony do przeprowadzenia audytu u Agenta w celu weryfikacji przestrzegania powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionego audytora, po wcześniejszym ustaleniu terminu audytu z Agentem.


V.VI. Zaprzestanie przetwarzania

 1. W chwili zakończenia korzystania z E-Sprzedaży Agent jest zobowiązany do zaprzestania Przetwarzania pozyskanych z jej wykorzystaniem Danych Osobowych oraz – zależnie od decyzji ITSOFT - do usunięcia lub zwrócenia mu wszystkich Danych Osobowych, a także usunięcia ich kopii, jeżeli takowe istnieją, chyba że prawo Unii Europejskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej nakazują przechowywanie Danych Osobowych.

 2. Usunięcie lub zniszczenie powierzonych Danych Osobowych Agent, na żądanie ITSOFT, powinien udokumentować protokołem lub oświadczeniem podpisanym przez osoby upoważnione do Przetwarzania.


V.VII. Okres obowiązywania

  Dane Osobowe powierzone przez ITSOFT będą przetwarzane przez Agenta w okresie korzystania z E-Sprzedaży.


V.VIII. Postanowienia końcowe

  Rozwiązanie z Agentem umowy na korzystanie z systemu euroTICKET skutkuje również rozwiązaniem powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń.


VI.
Prawa i obowiązki stron.

 1. Zakup biletu jest umową cywilno-prawną, zawieraną pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem.

 2. Agent zobowiązany jest do korzystania z E-Sprzedaży w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, przepisami polskiego prawa i niniejszym Regulaminem.

 3. Agent dokonując zakupu biletu oświadcza, że znane mu są przepisy prawa cywilnego i karnego, dotyczące działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz wynikające z tego konsekwencje.

 4. Niedozwolone jest dokonywanie fałszywych rezerwacji, podawanie fałszywych danych oraz przenoszenie praw wynikających z zawartej Umowy na osoby trzecie.

 5. ITSOFT i Oferent będzie niezwłocznie informował organy ścigania o wszelkich działaniach o charakterze przestępczym.

 6. ITSOFT ma prawo wyłączyć możliwość E-sprzedaży wybranym Agentom.

 7. Przewoźnik ma prawo odstąpić od realizacji Umowy, w przypadku podania przez Agenta nieprawdziwych informacji dotyczących danych osobowych lub płatności.


VII.
Rozliczenia i wynagrodzenie Agenta.

 1. Z tytułu wykonywania usługi pośrednictwa w sprzedaży biletu dla Pasażera, Agentowi przysługuje wynagrodzenie w formie prowizji liczonej od wartości sprzedaży netto.

 2. Na wartość sprzedaży netto, w danym okresie rozliczeniowym, składa się wartość netto wszystkich sprzedanych w tym okresie biletów, pomniejszona o wartość dokonanych w niniejszym okresie zwrotów netto.

 3. Wysokość prowizji dla Agenta ustala ITSOFT. Agent ma możliwość sprawdzenia wysokości przydzielonej prowizji po zalogowaniu się do Systemu oraz na wydrukach rozliczeniowych.

 4. W przypadku uruchomienia sprzedaży ofert nowych Oferentów lub w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany w wysokości prowizji dla Agenta, ITSOFT skonfiguruje nowe wartości prowizji w Systemie.

 5. Prowizja dla Agenta będzie ustalana na podstawie raportu sprzedaży, który po zakończeniu każdego miesiąca Agent będzie drukował z Systemu.

 6. Podstawą wypłaty prowizji dla Agenta będzie faktura VAT z 7 dniowym terminem płatności, wystawiona w oparciu o raport sprzedaży z Systemu i przekazana do ITSOFT drogą elektroniczną.

 7. Należna Agentowi prowizja z tytułu sprzedaży biletów zostanie przekazana do Agenta w terminie 7 dni od otrzymania przez ITSOFT wystawionej przez Agenta faktury i na jego rachunek bankowy.

 8. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 9. Koszty przelewów bankowych ponosi Agent.

VIII.
Reklamacje i wyłączenie odpowiedzialności.

 1. ITSOFT nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Przewoźnika. Reklamacje z tym związane, należy zgłosić do Przewoźnika w sposób zgodny z Umownymi Warunkami Przewozu.

 2. Reklamacje dotyczące procesu zakupu biletu z wykorzystaniem E-Sprzedaży, należy przesłać w formie pisemnej na adres ITSOFT, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia, podając wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji.